Izpit na osnovni ravni

Vzorčni test na osnovni ravni

Prijavnica

 

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javno veljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva).

 

Sestava izpita

Izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni je sestavljen iz štirih enakovrednih delov: trije so pisni, eden pa ustni.
 
PISNI DEL 
  • Razumevanje govorjenih besedil: kandidat posluša različna govorjena avtentična besedila in ob njih odgovarja na vprašanja ali izbira med že danimi odgovori (30 minut).
  • Razumevanje zapisanih besedil: kandidat prebere tri ali štiri krajša zapisana avtentična besedila in ob njih odgovarja na vprašanja v zvezi z njihovo vsebino, besednim zakladom in podobno (30–40 minut).
  • Tvorjenje pisnega besedila: kandidat dopolnjuje stavke in po navodilih napiše dve kratki besedili za vsakdanjo rabo, npr. razglednico, prošnjo ipd. (45 minut).
 
USTNI DEL
  • Sestavljajo ga:
splošni pogovor,
pogovor na izbrano temo (ob sliki),
igranje vlog
  • Kandidat se o izbranih temah pogovarja z izpraševalcem pred dvema članoma komisije (15–20 minut).

 

Ocenjevanje 

Izpit se ocenjuje, kot določajo Izpitni katalog v programu Slovenščina za tujce in Pravilnik o izvajanju izpitov. V skupni oceni vsak del prinese četrtino točk, končna ocena pa je opisna, in sicer: odlično opravil/a (5), zelo dobro opravil/a (4), dobro opravil/a (3), zadovoljivo opravil/a (2), ni opravil/a (1).
 
Kandidat opravi izpit na osnovni ravni, če je pri vseh štirih delih izpita ocenjen pozitivno (pri vsakem delu doseže najmanj 60% točk oz. oceno zadovoljivo).
 
Kandidat izpita ne opravi, če katerokoli od treh izpitnih pol pri pisnem delu izpita pusti prazno ali če pri ustnem delu izpita ne odgovarja na vprašanja oz. ne izvede izpitnih nalog. 
 

Kje lahko opravljate izpit

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni se pripravlja in izvaja v Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani. Poleg tega ga je mogoče opravljati še pri 12 zunanjih izvajalcih v Sloveniji. Kandidat pošlje prijavnico za izpit tisti ustanovi, pri kateri želi izpit opravljati.

 

www.taxi-design.com Izobraževanje Slovenščina na tujih univerzah Izpitni center Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Projekti Simpozij Obdobja Založništvo Tečaji slovenščine Center za Slovenščino Center za Slovenščino